Urban Insecurity 15.jún 2017

Workshop na tému bezpečnosti v meste

Tentokrát sa zameriavame na tému bezpečnosti a pocitu bezpečia v meste​. Bezpečnosť je široká téma, ktorú môžeme vnímať od bežnej krimnality, cez bezpečnosť alebo kriminalitu podmienenú fyzickými aspektami priestoru, až po násilie ideologické. Dopravné riešenia, osvetlenie, dizajn prispôsobený užívateľom, na ktorých sa v mainstreamovej architektúre nemyslí: žien, rodičov, detí, skupín iných sexuálnych orientácií, bezdomovcov. Námestie SNP je zároveň jedným mála priestorov v Bratislave, ktoré dovoľujú väčšie zoskupenia ľudí, preto do formátu vnesieme i aktuálnu tému bezpečnosti počas protestov a zhromaždení.

Inšpirácie a nové vedomosti budú použité pri revitalizácii najväčšieho verejného priestoru v Bratislave: Kamenného námestia a Námestia SNP.
Workshop bude prebiehať v novom formáte, bez prezentácie, ako dialóg medzi rečníkom a poslucháčom. Jeden na jedného, celkom 3 x 20 minút. Paralelne bude vystupovať viacero rečníkov a účastníci si budú môcť vybrať, s kým sa budú rozprávať.

Partneri podujatia: Shared Cities Creative Momentum, Aliancia Stará tržnica, Goethe-Institut, Imagine Development, Friedrich-Ebert Stiftung, České centrum

Rečníci

Boštjan Bugaric (SI)

Boštjan Bugaric sa narodil v Slovinsku. Zameriava sa na sociálnu transformáciu verejných priestorov, vplyv migrácie na design, rekuperácii komunít a reprezentácii vody v mestách. Je zakladateľom a vedúcim skupiny KUD C3, ktorá sa venuje výskumu súčasných trendov v územnom plánovaní. V súčasnosti pracuje ako výskumný pracovník na Fakulte architektúry v Ljubljane a ako editor magazínu Architectuul v Berlíne.

Hanna Posch (A)

Hanna Posch je vyštudovaná krajinná architektka, zakladateľka a riaditeľka viedenskej organizácie PlannSinn. Venuje sa koncepcii, organizácii a implementácii projektov občianskej participácie, facilitácie a strategických procesov. Spolupracovala na informovaní obyvateľov o stavebných zámeroch (nemocnica vo Viedni), výstave o mobilite a mestskom rozvoji a projektoch Participácia na Schwedenplatz, Dialóg mobility v Mödling, Dialógy o gendrovej rovnosti. V súčasnosti tiež vyučuje na Fakulte Prírodných zdrojov a aplikovaných humanitných vied na Vienna University.

Boris Rostas (A)

Boris Rostas sa narodil v Chorvátsku. Po absolvovaní programu zameraného na post-konfliktné komunity na Jöngköping University vo Švédsku, sa v roku 2006 usadil v Londýne, kde v roku 2011 ukončil štúdium politických vied na University of London. V predošlom období sa venoval práci s deťmi, mladými ľuďmi, seniormi, utečencami a sociálne znevýhodnenými komunitami (Rómovia, nezamestnaní) v Chorvátsku, bývalej Juhoslávii a v Londýne ako dobrovoľník. Od roku 2014 pracuje pre mesto Viedeň ako súčasť tímu Fair-Play, ktorý sa venuje mobilnej sociálnej práci.

Ľubica Dušková (CZ)

Ľubica Dušková vykonáva od marca roku 2015 funkciu predsedníčky bezbariérovej komisie Rady hlavného mesta Prahy. Hlavnou úlohou tejto komisie je kontrola plnenia opatrení schválených v Koncepcii odstraňovania bariér vo verejnej hromadnej doprave v hlavnom meste Prahe. V rámci komisie koordinuje aktivity jednotlivých mestských odborov a organizácii s cieľom sprístupniť Prahu všetkým skupinám jej obyvateľov a návštevníkov. Pri naplňovaní tohto cieľa aktívne spolupracuje s rôznymi občianskymi združeniami a spolkami, ktoré združujú cieľové skupiny, predovšetkým osoby so zdravotným postihnutím.

Vratislav Filler (CZ)

Vratislav Filler vyštudoval geodéziu, no od roku 2003 sa venuje cyklistickej doprave v Prahe. Je zakladateľom cyklomapy mapa.prahounakole.cz a niekoľko rokov pôsobil ako šéfredaktor serveru Prahou na kole. Pracuje v spolku Auto*mat. Od roku 2013 vedie tým Rozvoja Prahy, zaoberajúci sa udržateľnou mobilitou. Venuje sa veľkým mestským dopravným stavbám, analýzam dopadov, upokojovaniu dopravy, alternatívnej a bezmotorovej doprave. Zúčastňuje sa stretnutí pracovných skupín pripravujúcich koncepčné dokumenty a je členom pražskej cyklokomisie.

Martin Macko (SK)

Martin Macko vyštudoval históriu a európske štúdiá v Bratislave. Od roku 2009 je členom Iniciatívy Inakosť a od roku 2012 pôsobí ako jej výkonný riaditeľ. Ako expert na oblasť ľudských práv LGBTI sa podieľal na príprave množstva podujatí, kampaní, monitorovacích a koncepčných materiálov, návrhov, advokačnej a publikačnej činnosti v tejto oblasti. Je podpredsedom Výboru pre práva LGBTI ľudí, poradného orgánu vlády a členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na Ministerstve vnútra SR.

Ivana Rapošová (SK)

Ivana Rapošová študovala sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne a pokračuje tu aj v PhD. štúdiu. Od roku 2013 pôsobí ako Junior Research Fellow v Centre pre výskum etnicity a kultúry. Počas štúdia absolvovala šesťmesačný pobyt na Bosphorus University v Istanbule, stáž v USA zameranú na komunity a v súčasnosti študuje aj na University of Vienna. Venuje sa sociálnej inklúzii menšín najmä vo vzťahu k vzdelávaniu, verejným priestorom a občianskej a kultúrnej participácii. Vo svojej dizertácii sa venuje kultúrnemu aktivizmu.

Tibor Sklut (SK)

Absolvoval viaceré kurzy sebeobrany v zahraničí. Je trénerom a spoluzakladateľom sebeobranného systému KOBUKRAV a Intensive Krav Maga. Je zástupcom izraelskej bezpečnostnej organizácie I.S.A.T.I. pre Slovensko. Spolupracuje na projektoch Self City /Bezpečné mesto/. V posledných rokoch sa venuje sebeobrane pre civilné obyvateľstvo. Je spoluautorom knihy Bráňte sa,ako aj online videokurzov sebeobrany. Prednášky o tejto knihe spojí s praktickými ukážkami sebeobrany. Organizuje letné tábory sebeobrany pre deti ako aj pre dospelých. Prednáša hlavne pre žiakov základných a stredných škôl , pre obce,kluby dôchodcov,občianskym združeniam,firmám.

Martina Hlinová (SK)

Martina Hlinová absolvovala Fakultu cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite. Od roku 1998 prevádzkuje 1. Slovak pub, neskôr prevádzku Biofarma Stupava, Bratislavskú reštauráciu Flagship, Bratislavskú kaviareň F.X.Messerschmidt a Kláštorný pivovar – všetky na Námestí SNP v Bratislave. V súčasnosti pripravuje revitalizáciu areálu Železná studnička s cieľom vybudovať funkčný areál poskytujúci služby pre návštevníkov lesoparku za zachovania prírodného charakteru prostredia. Od roku 2014 je zástupkyňou prevádzok v bratislavskej organizácii cestovného ruchu Bratislava Tourist Board. Je členkou občianskeho združenia Obchodná ulica.

Adam Janda (SK)

Adam Janda vyštudoval psychológiu na FiF Univerzity Palackého v Olomouci. Má skúsenosti z práce v nízkoprahových centrách i zariadení s vyšším prahom pre deti a mladých ľudí. Je streetworkerom a koordinátorom 1. Kontaktného centra pre ľudí užívajúcich drogy a pracujúcich v sexbiznise na Slovensku v Občianskom združení PRIMA. Cieľom združenia je prispieť k riešeniu drogovej problematiky v oblasti “Harm Reduction” – znižovanie rizík a poškodení spojených s užívaním drog a prácou v pouličnom sexbiznise, prostredníctvom programov mobilný streetwork a Kontaktné centrum.

Program

Štvrtok 15. júna 2017
14:00 – 18:00
Stará tržnica

Dialógy: 3 x 20 min
Vstup na pozvánky
Adresa: Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava

Diskusiu moderuje Milota Sidorová.

11:00spoločná prechádzka Kamenným námestím a Námestím SNP
12:30obedná prestávka
13:30registrácia účastníkov
14:00úvod k workshopu
14:30dialógy (3x20min + 5 minút prestávky)
15:30prestávka
15:45sumarizácia a diskusia (v angličtine so slovenským prekladom)
18:00záver

Vypočujte si všetky dialógy