Mesto bez odpadu 18. október 2019

Odborný workshop pre samosprávy

Na Slovensku sme v roku 2018 uložili 53% odpadov na skládku a zrecyklovali len niečo vyše tretiny odpadov. Väčšina miest a obcí svoje odpady odváža na skládky a nevyužíva ich ako zdroj odpadov. Slovensku sa nedarí napĺňať ciele v oblasti prevencie vzniku odpadu, len malé množstvo odpadu využívame ako zdroj, nepomáha ani zlepšujúca sa miera recyklácie. Do roku 2020 by Slovensko, ako členská krajina EÚ mala triediť 50% odpadov, do roku 2025 až 65% a v roku 2035 je stanovený cieľ na množstvo skládkovaného odpadu na 10%. 

Workshop WhatCity? Mesto bez odpadu sa bude týkať systémových zmien v nakladaní so zdrojmi a odpadmi v mestách a obciach. Cieľom workshopu je reflektovať veľké témy klimatickej zmeny, cirkulárnej ekonomiky a rozvoja miest v mierke, v rámci ktorej je možné ich riešiť. Budeme hovoriť o obehovej (cirkulárnej) ekonomike na úrovni samospráv, o tom, ako môžu samosprávy využiť odpady ako zdroje materiálov, a ako prepojiť v tomto spoločnom cieli mestské podniky a dodávateľov služieb. Workshop je vhodný pre zástupcov samospráv, miest, obcí, VÚC, mestských podnikov i odbornú verejnosť.

Prihláste sa tu

V rámci workshopu predstavíme praktické príklady

  • Cirkulárny sken mesta Praha, jeho výstupy a implikácie
  • Úspešné prepojenie mestských podnikov v meste Maribor, ktoré vytvorilo uzavreté cyklymateriálov a energií
  • (Takmer) Zero Waste mesto Ľubľana, ktoré v minulosti väčšinu odpadov skládkovalo 
  • Centrá opätovného použitia vo Viedni,, ktoré sú kľúčovým nástrojom na predchádzanie vzniku odpadov
  • Vizualizácie procesov holandskými expertami tak, aby slúžili všetkým stakeholderom a pomáhali rozvájať mesto smerom k obehovému hospodárstvu.
  • Odborníci z oblasti financií predstavia možnosti financovania cirkulárnych riešení na úrovni miest a obcí.

Naši hostia

Igor Kos (Slovinsko)

Pôvodne pracoval v súkromnom sektore ako projektový manažér realitných projektov. Od roku 2014 je členom kabinetu primátora mesta Maribor. Do roku 2017 pracoval ako vedúci pracovnej skupiny, ktorá pripravovala stratégiu udržateľného rozvoja Mariboru. V roku 2017 začal pracovať pre inštitút WCYCLE, ktorého cieľom je rozvoj cirkulárneho ekonomického modelu. Spolupracoval na dokumente rozvoja cirkulárnej ekonomiky v Slovinsku. Je tiež členom skupiny EÚ pre cirkulárnu ekonomiku.

WCYCLE Institute Maribor

Zala Strojin Božič (Slovinsko)

Od roku 2002 pracuje na magistráte mesta Ľubľana. Keďže študovala ochranu životného prostredia, zo začiatku sa venovala znečisteniu pôdy, najmä priestorom detských ihrísk, škôlok a základných škôl. Od roku 2010 pracuje na rôznych projektoch týkajúcich sa invazívnych druhov rastlín. Šéfuje sociálnej kampani Rokavice gor! a podieľa sa na projekte Urban Innovative Action APPLAUSE. Od roku 2018 pracuje ako manažérka pre cirkulárnu ekonómiu mesta Ľubľana.

Manažérka cirkulárnej ekonómie, Mesto Ľubľana

Paul Lichtberger (Rakúsko)

Paul Lichtberger sa vo svojej práci snaží zmeniť postoj obyvateľov Viedne k udržateľnosti. Špeciálne sa venuje redukcii odpadu. S prevenciou vzniku odpadu a jeho logistikou má priamu päťročnú skúsenosť.

Vedúci oddelenia prevencie vzniku odpadu, Mesto Viedeň

Ekim Tan (Holandsko)

Architektka, pôvodom z Istanbulu, ktorá absolvovala doktorské štúdium na technologickej univerzite v Delfte. V roku 2008 založila konzultačnú firmu Play the City, ktorá pomáha samosprávam a iným klinetom efektívne spolupracovať s rôznymi stakeholdermi. O svojej práci vydala knihu ‘Play the City: Games Informing Urban Development’ (2017).

Play the City, Amsterdam

Lars Zimmermann (Nemecko)

Je tvorivým urbanistom, umelcom, dizajnérom a aktivistom, sídli v Berlíne. Skúma otvorený dizajn ako hnaciu silu cirkulárnej ekonomiky a „city hacking“ ako metódu „zdola nahor“ na dosiahnutie udržateľnosti našich miest a ich pripravenosti na klimatickú zmenu. Vedie štúdio dizajnu a aktivizmu Mifactori, učí na univerzitách dizajnu, vyvíja teóriu, podujatia a nástroje. Jeho práca je verejne prístupná, na webe sa nachádza na stránkach opencircularity.info, mifactori.de a larszimmermann.de

Open Circularity, Berlín

Ivana Maleš (Slovensko)

Je vyštudovanou environmentalistkou a spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky. V rámci organizácie má na starosti fundraising a spoluprácu so samosprávami na ich koncepciách v odpadovom hospodárstve. Je súčasťou odborných pracovných skupín na tvorbu legislatívy a stratégií v odpadovom hospodárstve na rôznych úrovniach. Pracuje na konceptoch a projektoch so zámerom predchádzania vzniku odpadov v štátnej a verejnej správe, administratíve a verejných podujatiach. Venuje sa aj vzdelávaniu vo firmách, na školách, robí aj prednášky pre verejnosť v oblasti zodpovedného spôsobu života s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Bratislava

Vojtěch Vosecký (Česká republika)

Ako jeden z popredných expertov na cirkulárnu ekonomiku v Českej republike má za sebou mnoho úspešných projektov s firmami a mestami. Spoluzaložil INCIEN, kde sa podieľa na strategickom riadení a vedie spoluprácu so súkromným sektorom. Vyštudoval holandskú Wageningen University so zameraním na environmentálne technológie a podnikanie. Pracoval na podobných témach aj v Európskom parlamente. V súčasnosti vedie expertnú skupinu pre cirkulárnu ekonomiku pre Prahu.

Institut cirkulární ekonomiky, Praha

Petra Csefalvayová (Slovensko)

Vyštudovala environmentálne inžinierstvo, ochranu vôd, pôdy a ovzdušia. Viac ako 10 rokov sa profesionálne venuje téme životného prostredia, vplyvom a dopadom na životné prostredie. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie INCIEN, ktorej úlohou je implementovať koncept Cirkulárnej ekonomiky v podmienkach SR. Petra sa špecializuje na oblasti ako je ekodizajn, materiály a technológie.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Bratislava

Jana Vlašičová (Slovensko)

Senior špecialistka Programu pre mimovládne neziskové organizácie oddelenia Sociálnej banky

Sociálna Banka, Slovenská sporiteľňa

Silvia Kováčová (Slovensko)

Expert na financovanie verejného sektora, s dlhoročnou bankovou praxou, vzťahový manažér špecializovaného oddelenia SLSP pre Verejný a neziskový sektor.

Slovenská sporiteľňa

Mária Hudáková (Slovensko)

Expert na financovanie municipalít, vzťahový manažér špecializovaného oddelenia SLSP pre Verejný a neziskový sektor, poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja.

Slovenská sporiteľňa

Program

Piatok 18. októbra 2019, 9:00 – 16:30
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

9:00registrácia
9:30Otvorenie workshopu
10:00Medzinárodná prax - Blok 1
11:00Prestávka na kávu
11:30Medzinárodná prax - Blok 1
12:30Prestávka na obed
13:30Skupinová práca
15:30Prezentácia výstupov z pracovných skupín
16:15Záver workshopu

Medzinárodná prax – Blok 1

Úvod do témy cirkulárnej ekonomiky v kontexte Bratislavy
Ivana Maleš, spoluzakladateľka, INCIEN Slovensko, Bratislava
Prevencia a znovuvyužitie odpadu v kontexte cirkulárnej ekonomiky
Paul Lichtberger, Vedúci organizácie pre prevenciu odpadu a európske záležitosti, Odpadové hospodárstvo, čistenie ulíc a správa vozového parku, Mesto Viedeň
Cirkulárny audit Prahy
Vojtěch Vosecký, CBO, INCIEN Česká republika, Praha 

Medzinárodná prax – Blok 2

Cirkulárne opatrenia v meste Maribor a Ľubľana. Pozitívne dopady pre miestnu spoločnosť, plánovanie, ekonomiku a životné prostredie
Zala Strojin Božič, Manažérka cirkulárnej ekonómie, Ľubľana, Mesto Ľubľana
Igor Kos, WCYCLE Institute Maribor
Vizualizovanie cirkulárnej ekonomiky na príklade stolovej hry
Ekim Tan, riaditeľka, Play the City, Amsterdam

 

 

Skupinová práca – Blok 3

Stôl 1: Prax: zabezpečenie materiálových tokov v meste
V skupine sa budeme zaoberať otázkami toho, ako využívať odpad ako zdroj so zameraním sa na uplatnenie cirkularity v meste na príklade z Brna a Prahy: aké riešenia môžeme v mestách uplatňovať na uzatvorenie materiálových tokov (využitie odpadu ako zdroja materiálov, alebo energie)

Stôl 2: Spolupráca a prepájanie mestských podnikov
Predpokladom úspešného implementovania akejkoľvek novej stratégie je konsolidácia a zapojenie dôležitých hráčov do stratégie mestskej cirkularity. V tomto bloku budeme zdieľať a analyzovať príklady miest Ľubľany a Mariboru, ktoré majú za sebou úspešné prepojenie mestských podnikov, ktoré ovplyvnili ako sa využívajú odpady a zároveň ovplyvnili ďalší rozvoj týchto dvoch miest. 

Skupinová práca – Blok 4

Financovanie inovácií
V nadväzujúcom bloku budeme skúmať možnosti a zdroje financovania a získavania zdrojov pre systémové zmeny v oboch predošlých témach. Zameriame sa na financovanie reorganizáciou existujúcich verejných zdrojov, preskúmame možnosti private-public partnership, ale aj možností financovania prostredníctvom medzinárodných, európskych programov. Bloku sa zúčastnia experti z Slovenskej sporiteľne a Ministerstva životného prostredia

 

Partneri

Pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Organizátor

Spoluorganizátori

Partneri

Projekt podporili

Partner Mapy cirkulárnej Bratislavy
Mediálni partneri